Text Size
  • Gymnázium bilingválne

    Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

  • Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

  • Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pedagogický zbor

 

Silvia Amato

francúzsky jazyk a literatúra

 

 

 

Mgr. Beňušová Mária

geografia - biológia

výchovná poradkyňa

 

 

 

Berquin Aldrick Jean Rene 

francúzsky jazyk, geografia

 

 

 

Florian Coheur

francúzsky jazyk a literatúra

 

 

 

Mgr. Cvičková Ľudmila

anglický jazyk - geografia

koordinátorka SOČ

 

 

 

PaedDr. Čurgalyová Mária

španielsky jazyk - etická výchova

 

 

 

Mgr. Díriová Martina

slovenský jazyk a literatúra - dejepis

vedúca predmetovej komisie slovenský jazyk a literatúra

 

 

 

Fermín Domínguez Santana, PhD

španielsky jazyk a literatúra

 

 

 

Mgr. Ferko Juraj

dejepis - filozofia

 

 

 

Blaise Fontaine 

francúzsky jazyk a literatúra, geografia

 

 

 

Mgr. Furmanová Silvia

španielsky jazyk a literatúra - politológia: európske štúdiá

 

 

 

Mgr. Gambošová Jana

španielsky jazyk - anglický jazyk

vedúca predmetovej komisie španielsky jazyk a literatúra

 

 

 

 

Luis Gil Guerra

 

matematika - fyzika

koordinátor fyziky

 

Carlos González-Espressati García-Medall, PhD

španielsky jazyk a literatúra

 

 

 

 

Mgr. Hladká Elena

 

biológia - chémia

koordinátorka environmentálnej výchovy

 

Mgr. Holešová Janka

matematika - deskriptívna geometria, informatika

 

 

 

Mgr. Horecká Ivana

 

slovenský jazyk a literatúra - filozofia

 

 

 

 

 

Mgr. Hrúzová Lucia

 

anglický jazyk - španielský jazyk

vedúca predmetovej komisie cudzích jazykov ANJ, NEJ, RUJ

 

 

 

Mgr. Kavecká Jana

matematika - biológia

vedúca predmetovej komisie matematiky a informatiky

 

 

 

 

Mgr. Kubinec Róbert

 

matematika - fyzika

 

Mgr. Kutliková Dagmar

telesná a športová výchova

 

 

 

Ing. Margetín Peter

informatika

 

 

 

 

Mgr. Markušová Dana

francúzsky jazyk - dejepis

 

 

 

 

 

Mgr. Matuščinová Ivana

 

francúzsky jazyk a literatúra - psychológia

vedúca predmetovej komisie francúzskeho jazyka a literatúry

 

 

 

 

Mgr. Matuška Marek

fyzika - chémia

koordinátor prevencie

 

 

Mgr. Mládenková Janka

 

anglický jazyk - slovenský jazyk

koordinátor  medzinárodných aktivít

 

 

 

 

Mgr. Milo Imrich

 

anglický jazyk - dejepis - geografia

 

 

 

 

Luis Muňoz Almazán

španielsky jazyk a literatúra

 

 

 

 

 

Mgr. Pospěchová Jarmila

 

francúzsky jazyk – nemecký jazyk – anglický jazyk

 

Li.The Petrek Radovan

 

náboženská výchova

 

 

 

Mgr. Rašovcová Zuzana

 

francúzsky jazyk a literatúra - biológia

vedúca predmetovej komisie fyziky, chémie a biológie

 

Mgr. Šúleková Stanislava

anglický jazyk - biológia

 

 

 

Mgr. Tanító Viktor

slovenský jazyk a literatúra - dejepis - filozofia

koordinátor ŠkVP

 

 

 

 

Alexis Torres Domínguez 

 

biológia - chémia

koordinátor chémie

 

Mgr. Tunčerová Patrícia

španielsky jazyk - nemecký jazyk

 

 

 

Mgr. Vanková Gabriela

 

francúzsky jazyk - ruský jazyk

 

Mgr. Vlasák Karel

telesná a športová výchova

vedúci predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy

 

 

Claude Willer 

 

matematika - fyzika 

 

 

 

 

 

 

создать сайт