Text Size
  • Gymnázium bilingválne

    Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

  • Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

  • Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Gymnázium bilingválne Žilina

Gymnázium bilingválne Žilina

 

Prvá bilingválna slovensko-francúzska trieda vznikla na základe Programu spolupráce medzi Slovenskou republikou a Francúzskym spoločenstvom Belgicka 1.9.1990 na Gymnázium Hlinská v Žiline. 

Postupne sa rozširoval počet tried a v školskom roku 1999/2000 na základe Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom bola otvorená prvá trieda slovensko-španielskej sekcie, čo bolo podnetom na osamostatnenie sa bilingválnych sekcií. Dňa 1. septembra 1999 Krajský úrad v Žiline zriadil samostatnú školu – jediné bilingválne gymnázium na Slovensku s dvomi jazykovými sekciami – francúzskou a španielskou.

Zabezpečenie priestorov pre náročnú  výučbu nebolo jednoduché. Prvé dva školské roky (1999/2000 a 2000/2001) sídlo školy síce už bolo na Ulici T. Ružičku 3, ale študenti 3., 4. a 5. ročníka sa učili v budove Gymnázia Hlinská. Až 1. septembra 2001 slávnostne a za prítomnosti významných hostí bola škole odovzdaná moderná prístavba. Priestorové podmienky napriek tomu boli stále nedostačujúce, preto od januára 2003 sa začalo s 2. etapou výstavby školy - rekonštrukciou pôvodnej budovy. Táto rekonštrukcia spočívala v budovaní odborných učební a prístavbe jedného podlažia. Počas stavebných prác prevádzka tejto budovy bola úplne zastavená, preto  od januára až do konca školského roka 2003/2004 študenti 1. ročníka sa učili v priestoroch ZŠ Na Závaží a celý školský rok 2004/2005 študenti 1. a 3. ročníka sa učili v priestoroch ZŠ Oravská.

V súčasnosti sa usilujeme o získanie finacií pre 3. etapu výstavby školy, ktorá by zabezpečila najmä vybudovanie telocvične.

 

создать сайт