Text Size
  • Gymnázium bilingválne

    Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

  • Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

  • Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Charakter štúdia

Štúdium v našej škole je päťročné, vzdelávanie v ňom zabezpečujú slovenskí i zahraniční učitelia rešpektujúc medzinárodné dohody aj Štátny vzdelávací program.

Prvý ročník je zameraný hlavne na jazykovú prípravu - študent absolvuje 20 hodín francúzskeho alebo španielskeho jazyka týždenne. Na konci školského roka vykonáva záverečnú skúšku z tohto jazyka a jej úspešné zvládnutie znamená, že ovláda francúzsky alebo španielsky jazyk na takej úrovni, že môže v ňom študovať vybraté predmety.

V druhom až piatom ročníku absolvujú naši študenti vzdelávanie v súlade s učebným plánom pre bilingválne gymnáziá. Časť predmetov matematika, fyzika, biológia a chémia sa vyučuje v jazyku sekcie. Študenti tak ovládajú terminológiu predmetu v slovenskom jazyku a vo francúzskom alebo španielskom jazyku a  nemajú problémy pripraviť sa na prijímacie skúšky na slovenské i zahraničné vysoké školy. 

 

V piatom ročníku učíme umenie a kultúru a geografiu v jazyku sekcie s cieľom získať ešte dokonalejšie jazykové zručnosti.

Od druhého ročníka sa študenti učia anglický jazyk, kde sú rozdelení na dve jazykové úrovne podľa doterajších zručností..

Výberom voliteľných predmetov v 4. a  5. ročníku sa všetci profilujú podľa svojho záujmu a zamerania na ďalšie štúdium.

Absolventi školy ovládajú francúzsky alebo španielsky jazyk na úrovni C1 a anglický jazyk na úrovni B2 Spoločného európskeho rámca pre jazyky a po absolvovaní maturitnej skúšky z prírodovedného predmetu v jazyku sekcie môžu získať vysvedčenie o odbornej štátnej jazykovej skúške. Získané komunikačné schopnosti vo francúzskom alebo španielskom jazyku vedia uplatniť slovom i písmom pri posudzovaní literatúry, histórie, umenia a geografie, v prírodných vedách sa vyjadrujú odbornou francúzskou alebo španielskou terminológiou.

Absolvent nadobúda kľúčové kompetencie k celoživotnému vzdelávaniu, dosahuje vysokú úroveň komunikačných a prezentačných schopností, je samostatný a flexibilný. 

 

создать сайт