Text Size
  • Gymnázium bilingválne

    Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

  • Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

  • Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Španielska sekcia

 

Učebný plán Gymnázia bilingválneho v Žiline - platný od šk. roku 2011/2012
               
Vzdelávacia oblasť 1 2 3 4 5 Spolu Poznámka
               
Jazyk a komunikácia              
slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 0 12 a
anglický jazyk 0 3 3 3 3 12 b
španielský jazyk a literatúra 20 5 4 3 4 36 b
               
Človek a hodnoty              
etická/náboženská výchova 1 1 0 0 0 2  
               
Človek a spoločnosť              
dejepis 0 2 2 2 0 6  
geografia 0 0 2 2 1 5 d
občianska náuka 0 0 0 1 2 3  
               
Človek a príroda              
fyzika 1 3 3 2 0 9 e
chémia 1 3 3 2 0 9 e
biológia 1 3 3 2 0 9 e
               
Matematika a práca s informáciami              
             
matematika 2 4 4 5 0 15 e
informatika 0 2 1 0 0 3 b
               
Umenie a kultúra 0 0 2 0 2 4 c
               
Zdravie a pohyb              
telesná a športová výchova 2 2 2 2 2 10  
               
Voliteľné hodiny 0 0 0 4 14 18 f
               
Počet hodín spolu 31 31 32 31 28 153  
               
Poznámky:              
a) v každom ročníku sa na jednej hodine týždenne trieda môže deliť na 2 skupiny a vyučovanie predmetu sa končí maturitnou skúškou vo 4. ročníku, v osobitných prípadoch v 5. ročníku 
b) trieda sa delí na skupiny              
c) predmet sa vyučuje v 3. ročníku v slovenskom jazyku a v 5. ročníku v španielskom jazyku 
d) predmet sa vyučuje od 3. ročníka a v 5. ročníku sa vyučuje v španielskom jazyku
e) od 2. ročníka sa trieda môže deliť na skupiny a predmet sa spravidla vyučuje bilingválne
f ) voliteľné predmety sa vyberajú z ponuky v rozsahu 2 alebo 4 hodiny týždenne na predmet
               

 

создать сайт