Text Size
  • Gymnázium bilingválne

    Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

  • Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

  • Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Francúzska a španielska sekcia, platný od šk. roku 2015/16

 

vzdelávacia oblasť/ predmet

ŠVP

1.

2.

3.

4.

5.

spolu

Jazyk a komunikácia :

 

 

 

 

 

 

 

Slovenský jazyk a literatúra                            a

12

3

3

3

3

0

12

Druhý vyučovací jazyk (FRJ, ŠPJ)                  b 

22

20

5

2

1

2

30

Anglický jazyk                                               b

10

0

3

3

3

3

12

Francúzska/ španielska  literatúra                   b

0

0

0

2

2

2

6

Matematika a práca s informáciami:

 

 

 

 

 

 

 

Matematika                                                   c

12

2

4

4

5

0

15

Informatika                                                    d

3

0

2

1

0

0

3

Človek a príroda:

 

 

 

 

 

 

 

Fyzika                                                           c

5

1

3

3

2

0

9

Chémia                                                          c

5

1

3

3

2

0

9

Biológia                                                          c

6

1

3

3

2

0

9

Človek a spoločnosť:

 

 

 

 

 

 

 

Dejepis

6

0

2

2

2

0

6

Geografia                                                       e

4

0

0

2

2

1

5

Občianska náuka

3

0

0

0

1

2

3

Finančná gramotnosť

0

0

0

1

0

0

1

Umenie a kultúra:

 

 

 

 

 

 

 

Umenie a kultúra                                             e

2

0

0

0

0

2

2

Človek a hodnoty:

 

 

 

 

 

 

 

Etická výchova/náboženská výchova                f

2

1

1

0

0

0

2

Zdravie a pohyb:

 

 

 

 

 

 

 

Telesná a športová výchova                             b

10

2

2

2

2

2

10

Voliteľné predmety:

 

 

 

 

 

 

 

Voliteľné predmety (disponibilné hodiny)            g 

50

0

0

0

4

14

18

Spolu

152

 

 

 

 

 

152

a

na jednej hodine týždenne pri minimálnom počte 24 žiakov sa trieda môže deliť na skupiny, predmet sa končí maturitnou skúškou vo 4. ročníku

b

na každej hodine sa trieda delí na skupiny pri minimálnom počte 24 žiakov

c

od 2. ročníka  sa predmet vyučuje bilingválne a trieda sa delí na skupiny (najmenej na 1 hodine týždenne v jednom ročníku za celé štúdium pri minimálnom počte 24 žiakov)

d

na každej hodine sa trieda delí na skupiny s maximálnym počtom 15 žiakov

e

predmet sa vyučuje v 5. ročníku v druhom vyučovacom jazyku

f

predmet sa vyučuje s maximálnym počtom 20 žiakov v skupine

g

v  4. ročníku si žiak volí dva dvojhodinové predmety

v  5. ročníku si žiak volí tri štvorhodinové  a jeden dvojhodinový alebo dva štvorhodinové a tri dvojhodinové predmety, z toho jeden štvorhodinový predmet  vyučovaný v druhom vyučovacom jazyku zo skupiny predmetov: cvičenia z  matematiky, fyziky, biológie, chémie alebo literárny seminár

 

Predmety vyučované v druhom vyučovacom jazyku:

predmet

1.

2.

3.

4.

5.

spolu

Francúzska/španielska  literatúra

0

0

2

2

2

6

Matematika

0

3

3

4

0

10

Fyzika

0

2

2

1

0

5

Chémia

0

2

2

1

0

5

Biológia

0

2

2

1

0

5

Geografia

0

0

0

0

1

1

Umenie a kultúra

0

0

0

0

2

2

Voliteľné predmety

0

0

0

0

4

4

Spolu

 

 

 

 

 

38

 

 

Francúzska sekcia

 

Učebný plán Gymnázia bilingválneho v Žiline - platný od šk. roku 2011/2012
               
Vzdelávacia oblasť 1 2 3 4 5 Spolu Poznámka
               
Jazyk a komunikácia              
slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 0 12 a
anglický jazyk 0 3 3 3 3 12 b
francúzky jazyk a literatúra 20 5 4 3 4 36 b
               
Človek a hodnoty              
etická/náboženská výchova 1 1 0 0 0 2  
               
Človek a spoločnosť              
dejepis 0 2 2 2 0 6  
geografia 0 0 2 2 1 5 d
občianska náuka 0 0 0 1 2 3  
               
Človek a príroda              
fyzika 1 3 3 2 0 9 e
chémia 1 3 3 2 0 9 e
biológia 1 3 3 2 0 9 e
               
Matematika a práca s informáciami              
             
matematika 2 4 4 5 0 15 e
informatika 0 2 1 0 0 3 b
               
Umenie a kultúra 0 0 2 0 2 4 c
               
Zdravie a pohyb              
telesná a športová výchova 2 2 2 2 2 10  
               
Voliteľné hodiny 0 0 0 4 14 18 f
               
Počet hodín spolu 31 31 32 31 28 153  
               
Poznámky:              
a) v každom ročníku sa na jednej hodine týždenne trieda môže deliť na 2 skupiny a vyučovanie predmetu sa končí maturitnou skúškou vo 4. ročníku, v osobitných prípadoch v 5. ročníku 
b) trieda sa delí na skupiny              
c) predmet sa vyučuje v 3. ročníku v slovenskom jazyku a v 5. ročníku vo francúzskom jazyku 
d) predmet sa vyučuje od 3. ročníka a v 5. ročníku sa vyučuje vo francúzskom jazyku
e) od 2. ročníka sa trieda môže deliť na skupiny a predmet sa spravidla vyučuje bilingválne
f ) voliteľné predmety sa vyberajú z ponuky v rozsahu 2 alebo 4 hodiny týždenne na predmet
               

 

Španielska sekcia

 

Učebný plán Gymnázia bilingválneho v Žiline - platný od šk. roku 2011/2012
               
Vzdelávacia oblasť 1 2 3 4 5 Spolu Poznámka
               
Jazyk a komunikácia              
slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 0 12 a
anglický jazyk 0 3 3 3 3 12 b
španielský jazyk a literatúra 20 5 4 3 4 36 b
               
Človek a hodnoty              
etická/náboženská výchova 1 1 0 0 0 2  
               
Človek a spoločnosť              
dejepis 0 2 2 2 0 6  
geografia 0 0 2 2 1 5 d
občianska náuka 0 0 0 1 2 3  
               
Človek a príroda              
fyzika 1 3 3 2 0 9 e
chémia 1 3 3 2 0 9 e
biológia 1 3 3 2 0 9 e
               
Matematika a práca s informáciami              
             
matematika 2 4 4 5 0 15 e
informatika 0 2 1 0 0 3 b
               
Umenie a kultúra 0 0 2 0 2 4 c
               
Zdravie a pohyb              
telesná a športová výchova 2 2 2 2 2 10  
               
Voliteľné hodiny 0 0 0 4 14 18 f
               
Počet hodín spolu 31 31 32 31 28 153  
               
Poznámky:              
a) v každom ročníku sa na jednej hodine týždenne trieda môže deliť na 2 skupiny a vyučovanie predmetu sa končí maturitnou skúškou vo 4. ročníku, v osobitných prípadoch v 5. ročníku 
b) trieda sa delí na skupiny              
c) predmet sa vyučuje v 3. ročníku v slovenskom jazyku a v 5. ročníku v španielskom jazyku 
d) predmet sa vyučuje od 3. ročníka a v 5. ročníku sa vyučuje v španielskom jazyku
e) od 2. ročníka sa trieda môže deliť na skupiny a predmet sa spravidla vyučuje bilingválne
f ) voliteľné predmety sa vyberajú z ponuky v rozsahu 2 alebo 4 hodiny týždenne na predmet
               

 

создать сайт