Text Size
  • Gymnázium bilingválne

    Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

  • Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

  • Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Krúžky

V školskom roku 2017/2018 boli otvorené nasledovné krúžky:

- biologický krúžok

- debatný krúžok

- divadlo v španielskom jazyku

- francúzske divadlo

- dramaticko-výtvarný

- fitnes a kondičné posilňovanie

- fyzikálny krúžok

- krúžok ceny vojvodu z Edinburghu

- krúžok halového veslovania

- krúžok španielskeho jazyka

- literárno-publicistický krúžok

- matematická analýza

- power yoga

- športový oddiel GBZA

Charakter štúdia

Štúdium v našej škole je päťročné, vzdelávanie v ňom zabezpečujú slovenskí i zahraniční učitelia rešpektujúc medzinárodné dohody aj Štátny vzdelávací program.

Prvý ročník je zameraný hlavne na jazykovú prípravu - študent absolvuje 20 hodín francúzskeho alebo španielskeho jazyka týždenne. Na konci školského roka vykonáva záverečnú skúšku z tohto jazyka a jej úspešné zvládnutie znamená, že ovláda francúzsky alebo španielsky jazyk na takej úrovni, že môže v ňom študovať vybraté predmety.

Čítať ďalej: Charakter štúdia

Voliteľné predmety

Povinne voliteľné predmety ktoré sa vyučujú na našej škole v šk. roku 2016/2017

Čítať ďalej: Voliteľné predmety

создать сайт