Text Size
 • Gymnázium bilingválne

  Zriaďovateľ - Okresný úrad  Žilina                                        www.minv.sk/?odbor-skolstva-za

 • Zahraničný partner pre slovensko-španielsku sekciu, Ministerio de educación, cultura y deporte - Reino de España a španielske veľvyslanectvo v Bratislave.                                      www.mecd.gob.es/exterior/sk

 • Zahraničný partner pre slovensko-francúzsku sekciu, WBI - Wallonie Bruxelles International - Belgique.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Výchovný poradca

Mgr. Mária Beňušová

Konzultačné hodiny: každý štvrtok 9,30 – 13,30 hod. alebo po dohode s výchovnou poradkyňou (aj popoludní)

Služby výchovného poradcu:

 • poskytovanie asistencie a poradenstva pri riešení problémov a ťažkostí v učení a vo výchovných problémoch,
 • poskytovanie poradenstva pri výbere a voľbe povolania,
 • sprostredkovanie besied a prednášok s odborníkom (psychológ, sexuológ, gynekológ, špecialista na životné prostredie atď.),
 • plnenie úloh v oblasti výchovy k partnerstvu, rodičovstvu, výchovy k zdravému životnému štýlu a k ochrane zdravia,
 • informačné, preventívne, orientačné, identifikačno-diagnostické činnosti realizované formou konzultácií,
 • poskytovanie informácií a poradenstva uchádzačom o štúdium na našej škole, ich rodičom a spolupráca so základnými školami,
 • poskytovanie služieb, návrhov a rád žiakom, učiteľom a rodičom

Práca výchovného poradcu – zameranie:

 • prevencia sa realizuje v spolupráci s koordinátormi (protidrogovej závislosti, environmentálnej výchovy atď.). Cieľom prevencie je predísť negatívnym javom (šikanovanie, priestupky v správaní, obchod so ženami a iné sociopatologické javy).
 • spolupráca a utužovanie kolektívu, ohľaduplnosť a spolupatričnosť so spolužiakmi, ktorí sa ocitnú v ťažkej sociálnej a osobnej situácii.

  

Cieľom výchovného poradenstva je viesť žiakov na ceste ich hľadania a zaradenia sa do spoločnosti.

создать сайт